O projekcie

 

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr RPPK.07.05.00-18-0001/18-00 z dnia 23.04.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020
 
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 - 31.12.2021
 
Wartość ogółem projektu: 7 350 354 zł
 
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 5 266 404 zł
 
Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski
 
W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne  w Bazie Usług Rozwojowych
 
Usługa rozwojowa  to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój.
 
W Bazie Usług Rozwojowych są dostępne oferty dotyczące m.in. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych.
 
 
Grupa docelowa:
Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych przedsiębiorstw, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.
 
Grupy osób i usług priorytetowych:
a) pracownicy powyżej 50 roku życia,
b) pracownicy o niskich kwalifikacjach (ISCED 3),
c)  przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
d)  przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
e)  usługi rozwojowe kończące się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 22.15.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
 
Limity dofinansowania:
 
Mikro przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 70%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 16 000 zł
Małe przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 60%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 40 000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 50%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 80 000 zł
 
W przypadku pracowników w wieku powyżej 50 lat, pracowników o niskich kwalifikacjach oraz
usług rozwojowych kończących się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji
poziom dofinansowania jest wyższy o 10%
 
Etapy ubiegania się o dofinansowanie na usługę rozwojową: 
(wszystkim zajmujemy się za Ciebie, nic nie musisz robić za wyjątkiem zgłoszenia się do CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWYCH W LUBACZOWIE, osobiście, telefonicznie lub e-meil)

1. Rejestracja przedsiębiorcy w Bazie Usług Rozwojowych i wytypowanie usługi rozwojowej
2. Złożenie przez przedsiębiorcę formularza zgłoszeniowego do PARR S.A.
3. Podpisanie przez przedsiębiorcę z PARR S.A. umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej
4. Zapisanie się przedsiębiorcy na usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych
5. Udział pracowników przedsiębiorcy w usłudze rozwojowej
6. Zapłata przez przedsiębiorcę za usługę rozwojową
7. Wypełnienie przez przedsiębiorcę i pracowników uczestniczących w usłudze ankiety w BUR oceniającej usługę
8. Złożenie przez przedsiębiorców dokumentów rozliczeniowych do PARR S.A.
9. Wypłata dofinansowania przez PARR S.A.