Cennik Usług

  cena od 40 zł/osoba/szkolenie. Od 300 zł grupa do 10 osób)
 • szkolenie okresowe dla prac. administracyjno-biurowych już od 40,00zł brutto/osoba
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami już od 75,00 zł brutto/osoba
  kwota uzależniona od ilości osób/SZKOLENIA STACJONARNE:
 • szkolenie wstępne – 40,00 zł brutto/o soba
 • szkolenie okresowe – 50,00 zł brutto/osoba, 300 zł grupa do 10 osób.
 • szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych – 100,00 zł brutto/osoba
 • szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących
  pracownikami – 120,00 zł brutto/osoba
 • szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących  zadania tej służby – 200,00 zł brutto/osoba
 • kurs dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP we własnym zakładzie – 400,00 zł brutto/osoba
 • szkolenie ppoż. – 40,00 zł brutto/osoba

Powyższy cennik zawiera orientacyjne koszty usług proponowanych przez naszą firmę. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie i dostosowana do aktualnych zapotrzebowań klienta. Dlatego zachęcamy Państwa do  przesyłania zapytań drogą elektroniczną na adres   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca oprócz szkoleń wstępnych, ma obowiązek kierować pracowników na szkolenia okresowe BHP.

 

Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.) oraz dział X Kodeksu pracy.

Szkolenie okresowe BHP przeprowadzane jest w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomieniu uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 

Szkolenia okresowe BHP przeprowadzane są dla grup pracowników:

 • pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, a w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych, mistrzowie, brygadziści;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 • pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 • pracownicy administracyjno-biurowi oraz inni pracownicy biurowi, nie wymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowi, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustawodawca w prawie polskim wyróżnia formy edukacji w zakresie BHP, które występują w przypadku wyżej wymieniony grup.

Aktualne obowiązujące przepisy prawa definiują formy edukacji w zakresie BHP następująco:

 • kurs – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP;
 • seminarium – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP;
 • samokształcenie kierowane – forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.   

W zależności od grupy pracowniczej oraz stopnia narażenia na czynniki szkodliwe i niebezpieczne przewidziane są różne formy oraz częstotliwość szkolenia okresowego BHP.

Uczestnicy, grupa pracowników

Pierwsze szkolenie

Częstotliwość

Forma szkolenia

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

w przypadku braku prac szczególnie niebezpiecznych

w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych

 

 

 

instruktaż

nie rzadziej niż raz na 3 lata

nie rzadziej niż raz na rok

pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami,

do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy

 

nie rzadziej niż raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

 

 nie rzadziej niż raz na 6 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bhp oraz inne osoby wykonujące zadanie tej służby; pracownicy wymienieni w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia, oprócz pracowników administracyjno – biurowych.

do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

 

 

nie rzadziej niż raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

Prowadzenie szkoleń BHP

Szkolenia BHP powinny być przeprowadzone przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do takich jednostek możemy zaliczyć:

 • placówki kształcenia ustawicznego lub praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 • szkoły ponadgimnazjalne;
 • jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe;
 • stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higiena pracy;
 • osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniają:

1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;

2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;

3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizacje programów szkolenia;

4) odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia działalności szkoleniowej;

5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;

6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Zwolnienie ze szkolenia okresowegoPrzedstawione powyżej wyłączenia dotyczą zwolnień z pierwszego szkolenia okresowego. Ustawodawca przewiduje w rozporządzeniu jeszcze jedną możliwość wyłączenia, nie dotyczy ono jednak tylko zwolnienia z pierwszego szkolenia okresowego, ale daje możliwość wyłączenia z kolejnych szkoleń okresowych. Zastosowanie ma w tym przypadku § 17 rozporządzenia, który stanowi:

 

Egzamin

Szkolenie okresowe BHP zakończone jest egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia, wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin zostaje przeprowadzony przez komisję powołaną przez organizatora szkolenia.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu organizator szkolenia wystawia zaświadczenie ukończenia okresowego szkolenia BHP. Odpis zaświadczenia przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

Czas pracy, a szkolenia okresowe

Na mocy przepisów Kodeksu pracy stwierdza się, że wszystkie szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy pracowników i przeprowadzane są na koszt pracodawcy. Przywołany przepis nie uwzględnia żadnych wyjątków organizowania szkoleń BHP. W związku z tym szkolenia okresowe BHP nie mogą być przeprowadzane po godzinach pracy.

Oznacza to, że pracownik nie ma obowiązku uczestniczenia w szkoleniach zorganizowanych poza jego godzinami pracy. Gdy jednak wyrazi on wolę uczestniczenia w szkoleniu poza godzinami pracy, przysługuje mu wyższe wynagrodzenie ze względu na pracę w godzinach nadliczbowych.

Uprawnienia do prowadzenia szkoleń okresowych BHP

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. brak jest przepisu określającego dokładnie kwestie osób, które mogą prowadzić szkolenie okresowe. Jeśli chodzi o szkolenia wstępne, w tym instruktaż stanowiskowy i ogólny to w rozporządzeniu możemy odnaleźć przepisy określające podmioty, które mogą takie szkolenie przeprowadzić. W przypadku szkoleń okresowych BHP brak jest w ww. rozporządzeniu odpowiednika do przepisu § 10 ust. 2 dotyczącego instruktażu ogólnego.

Zastosowanie w przypadku szkoleń okresowych mają zatem ogólne warunki wskazane w §  5 pkt 3 rozporządzenia. Oznacza to, że osoba prowadząca te szkolenia musi posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programu szkolenia. Obowiązek zapewnienia pracownikom wykładowców i instruktorów, spełniających wyżej wymienione warunki spoczywa na pracodawcy.

Z powodu braku jednoznacznych przepisów w tym zakresie, można dostrzec wiele nieścisłości dotyczących określenia odpowiednich kwalifikacji, jakie powinna posiadać osoba celem przeprowadzenia szkoleń okresowych. Zakres wiedzy osób wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy może okazać się niewystarczający do szkoleń okresowych np. w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca może, a nawet powinien wymagać od osób prowadzących szkolenia okresowe potwierdzenia kwalifikacji, odpowiednich do szkolenia jego pracowników. W ten sposób pracodawca dba o zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń i tym samym upewnia się, że na szkoleniu zostanie przekazana odpowiednia wiedza dotycząca bezpieczeństwa pracy oraz zagrożeń występujących na danych stanowiskach pracy.

Ze względu na różny czas przeprowadzania ramowych programów szkoleń okresowych dla poszczególnych grup pracowniczych, w przypadku np. zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku czy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkolenie okresowe prowadzone powinno być przez osoby wykwalifikowane – ratownika medycznego bądź strażaka.