Oferowany przez nas kurs instruktora pierwszej pomocy jest szkoleniem po którym będą mogli Państwo prowadzić zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy. Dwudniowy cykl szkoleniowy oparty został o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji zakończony egzaminem. Osoba która ukończyła kurs i zaliczyła egzamin otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

Najczęściej w kursach biorą udział:

  • Nauczyciele przygotowywani do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  • inspektorzy BHP, którzy uprowadzą okresowe kursy z zakresu pierwszej pomocy w ramach szkoleń BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.169, poz. 1650 z późn. zm.)
  • Pozostałe osoby które chcą świadczyć usługi szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy. Zapraszamy do kontaktu aby dowiedzieć się więcej.
10 Głównych bloków tematycznych programu kursu instruktora pierwszej pomocy:
 

1.) Zasady organizowania szkoleń.

- organizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych

- organizacja szkoleń dla dzieci i dorosłych

- organizacja szkoleń dopasowana do różnych liczebności grup

- organizacja szkoleń względem zasobów dydaktycznych

- organizacja szkoleń względem tematyki kursu

2.) Metodyka nauczania - techniki prezentacji.

- metody nauczania teoretycznego: wykład, pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wyjaśnienie
- metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż, inscenizacja

- metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja,
- metody oparte na obserwacji : pokaz
- metody oparte na praktycznej działalności uczniów - zajęcia praktyczne
- metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji

3.) Aspekty prawne pierwszej pomocy.

- odpowiedzialność karna za nieudzielenie pierwszej pomocy

- motywacja do udzielenia pierwszej pomocy

- przywileje "ratownika pierwszej pomocy"

4.) Elementy anatomii i fizjologii człowieka.

- zarys anatomii układu krążenia, oddechowego, układu kostno-stawowego

5.) Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

- aktualnie obowiązujące standardy w dziedzinie pierwszej pomocy

6.) Stany zagrożenia życia u osób dorosłych.

- kontrola podstawowych funkcji życiowych
- ocena przytomności
- ocena oddechu
- wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (dorosły, dziecko, niemowlę)
- defibrylacja z użyciem defibrylatora AED:
- strona techniczna urządzenia
- wskazania i przeciwwskazania
- nauka bezpiecznej defibrylacji
- pozycje ułożeniowe w stanach zagrożenia życi
- pozycja boczna bezpieczna
- pozycje przy chorobach przewlekłych

- zadławienia - ciało obce w drogach oddechowych

7.) Stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt.

- Kontrola podstawowych funkcji życiowych
- ocena przytomności
- ocena oddechu
- wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- defibrylacja z użyciem defibrylatora AED:
- strona techniczna urządzenia
- wskazania i przeciwwskazania
- nauka bezpiecznej defibrylacji
- pozycje ułożeniowe w stanach zagrożenia życia (teoria i praktyka)
- pozycja boczna bezpieczna
- pozycje przy chorobach przewlekłych

- zadławienia - ciało obce w drogach oddechowych

8.) Pierwsza pomoc w urazach.

Postępowanie w urazach wielonarządowych: krwawienia, krwotoki, złamana otwarte i zamknięte, amputacje, oparzenia, wytrzewienia, urazy kręgosłupa, klatki piersiowej

9.) System Powiadamiana Ratunkowego w Polsce i Europie.

- Powiadomienie służb ratowniczych

- numery ratunkowe
- rozmowa z dyspozytorem

10.) Choroby cywilizacyjne.

- nagłe zachorowania: padaczka, cukrzyca, astma, zawał serca, udar

EGZAMIN

Szkolenie kończy się Egzaminem teoretycznym i praktycznym.

 

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez kierownika merytorycznego szkolenia.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą :

1) resuscytacji krążeniowo-oddechowej

2) dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach pierwszej pomocy.

 

W cenie kursu jest wliczony:

  • egzamin
  • materiały szkoleniowe
INFORMACJE DODATKOWE:

Po odbyciu kursu nie jest wymagane odbycie stażu.

Certyfikat ważny jest na okres do 3 lat ( nauczyciele - 5 lat).

 

UWAGA:

Nasza firma jest uprawnioną placówką kształcenia posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.18/00190/2018

Zapraszamy!

 KOSZT KURSU - wycena indywidualna (Zapraszamy do kontaktu)