Regulamin szkoleń firmy „Syntonic”

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą internetową, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zawartego na stronie syntonic.pl
 2. Wyboru szkolenia należy dokonać poprzez zaznaczenie konkretnego punktu w formularzu na stronie internetowej.
 3. Firma rezerwuje miejsce na okres 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia internetowego. O zakończeniu procesu rejestracji decyduje otrzymanie zaliczki bądź wpłaty całości kwoty za szkolenie.
 4. Kandydaci przyjmowani są według kolejności wpłat.
 5. Każdy uczestnik szkolenia po wypełnieniu formularza otrzyma Numer Konta Bankowego, na które począwszy od zaliczki wnosi się wszystkie opłaty związane ze szkoleniem.
 6. Konto bankowe firmy Syntonic obsługuje Citi Bank S.A.
 1. REKRUTACJA KROK PO KROKU
 1. Uruchomienie procedury rekrutacyjnej następuje po poprawnym wypełnieniu i zatwierdzeniu e-formularza zgłoszeniowego
 2. W kolejnym kroku należy:
  1. Zapoznać się z regulaminem
  2. Dokonać wpłaty zaliczki bądź całości wpłaty za kurs

III. OPŁATY

 1. Zaliczka jest jednorazowa oraz nie podlega zwrotowi
 2. Zaliczki za szkolenie należy dokonać najpóźniej na 7 dni po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
 3. Wszelkie opłaty za kurs należy dokonywać na numer konta podany w mailu zwrotnym, tj.:
  Numer konta:
  85 1090 1740 0000 0001 3327 2228
  Nazwa odbiorcy:
  Syntonic Dawid Kasolik
  Oś Kamieniec 77
  32-650 Kęty
 4. Wpłata za szkolenie zwracana jest w zależności od daty rezygnacji ze szkolenia. Rezygnacja powinna nastąpić najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego okresu kwota ta nie podlega zwrotowi.
 5. Opłata szkoleniowa podlega całkowitemu zwrotowi w przypadku:
  – odwołania wydarzenia przez organizatora
  – zmiany terminu wydarzenia lub jej części (modułu), podczas gdy uczestnik nie może uczestniczyć w nowym terminie
 1. REZYGNACJA
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze szkolenia
 2. Rezygnację należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości mailowej z konta podanego w formularzu zgłoszeniowym w której uczestnik informuje o decyzji rezygnacji ze szkolenia podając numer konta na które mają zostać zwrócone pieniądze.
 3. Warunki zwrotu przedstawione zostały w punkcie 1 i 4 (patrz. opłaty)
 4. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa a organizator informuje, iż nie ma obowiązku umożliwienia uczestnikowi odrobienia nieobecności w innym terminie.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SZKOLENIA
 1. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do przestrzegania warunków zawartych w Regulaminie.
 2. Uczestnika szkolenia obowiązuje kulturalne zachowywanie podczas zajęć i nie przeszkadzanie instruktorom, ani innym uczestnikom.
 3. Uczestnik odpowiada osobiście za szkody w mieniu i zdrowiu, wyrządzone przez niego podczas szkolenia względem innych uczestników, organizatora i instruktorów.
 4. Uczestnik udostępna swojego wizerunku i zgadza się na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
 1. Organizator szkolenia zobowiązuje się do zapewnienia sali szkoleniowej, stołów terapeutycznych, materiałów pomocniczych, skryptów szkoleniowych w języku polskim.
 2. Opłata za szkolenie nie obejmuje transportu, zakwaterowania i wyżywienia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem wpłaconych środków.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia/modułu w wyjątkowych okolicznościach. Zmiana terminu szkolenia oznacza, iż uczestnik ma prawo dokonać rezygnacji z udziału w szkoleniu z pełnym zwrotem wpłaconych środków.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika ze szkolenia w przypadku nie przestrzegania „Praw i obowiązków uczestnika szkolenia”, zawartych w Regulaminie.
 6. Organizator oświadcza, iż przekazane mu dane osobowe podlegają ochronie i nie będą przekazywane osobom trzecim.