Kurs podstawowy dedykowany jest zarówno dla osób dorosłych, jak i młodzieży czy dzieci. Jeżeli nigdy wcześniej nie miałeś styczności z pierwszą pomocą, a odczuwasz wewnętrzną potrzebę poznania najważniejszych technik ratowania życia, szkolenie to jest właśnie dla ciebie.

Kompleksowy zasób podstawowej wiedzy umocni cię w przekonaniu, że najprostsze działanie jest najbardziej skuteczne, dzięki czemu poradzisz sobie z zagrożeniami, które do tej pory wywoływały bezradność, strach i paraliż.

Szczegółowa tematyka:
 1. Dlaczego i w jakim celu należy udzielić pierwszej pomocy:
  • odpowiedzialność karna
  • aspekty prawne
 2. Jak zachować się na miejscu wypadku?
  • działania ratunkowe w zespole
  • bezpieczeństwo własne
  • ochrona osobista
 3. Powiadomienie służb ratowniczych:
  • numery ratunkowe
  • rozmowa z dyspozytorem
 4. Kontrola podstawowych funkcji życiowych:
  • ocena przytomności
  • ocena oddechu
 5. Wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych.
 6. Omdlenia - postępowanie z osobą nieprzytomną.
 7. Pozycja boczna bezpieczna.
 8. Opatrywanie ran, tamowanie krwotoków.
 9. Złamania, skręcenia, zwichnięcia.
 10. Zadławienia u osób dorosłych.
 11. Omówienie oraz zastosowanie apteczek pierwszej pomocy.

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, bez terminu ważności. Dokument ten jest honorowany na terenie całego kraju, spełnia wymogi Kodeksu Pracy i przepisów BHP.

UWAGA:

Nasza firma jest uprawnioną placówką kształcenia posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.18/00190/2018

Zapraszamy!

KOSZT KURSU - wycena indywidualna  (zapraszamy do kontaktu)

 

 

Zakres programowy szkolenia:

Cel szkolenia: nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Według założeń osoba
, która ukończyła kurs powinna umieć
prawidłowo za
reagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia:

·         prawidłowo ocenić sytuację,

·         zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osoby poszkodowanej

·         skutecznie wezwać pomoc,

·         samodzielnie stosować podstawowe zabiegi ratujące życie (standard BLS).

·         Umieć zastosować urządzenia defibrylator AED

Poruszane są także aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce

 

Treści programowe:

l.   Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

2.      Wezwanie pomocy - uruchomienie systemu ratownictwa medycznego nr 997 i 112 .

3.       Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia.

4.      Poszkodowany przytomny, komunikatywny oddychający – algorytm postepowania. Poszkodowany nieprzytomny oddychający - zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna, Poszkodowany nieprzytomny nie oddychający – algorytm postepowania (RKO).

5.      Resuscytacja krążeniowo - oddechowa: osoba dorosła, dziecko, niemowlak – pokaz i ćwiczenia na fantomach.

6.      Pozycja boczna bezpieczna – omówienie, pokaz, ćwiczenia.

7.      Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED – pokaz, ćwiczenia.

8.      Układanie osób w odpowiednich pozycjach dostosowanych do zagrożeń.

9.      Zadławienia - pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci.

10.   Urazy i skutki urazów - zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów  podtopienia, ukąszenia, użądlenia.

9.      Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych.

10.   Wstrząs - zasady postępowania przeciwwstrząsowego – układanie osób poszkodowanych
w odpowiedniej pozycji – szkolenie, pokaz, ćwiczenia.

11.   Unieruchomienie złamań i zwichnięć, oparzeń.

12.   Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania - działanie w wysokiej i niskiej
temperatury na organizm człowieka. Oparzenia termiczne
, chemiczne.

13.   Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego - omdlenia, zawał serce, napad

drgawek, padaczka, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna.

14. Zatrucia - zasady udzielania pomocy w przypadku zatruć

15. Amputacje – algorytm postepowania
15 .Wsparcie psychiczne poszkodowanego.

16.   Ewakuacja ze strefy zagrożenia - zachowanie na miejscu wypadku. Ocena zagrożenia i zasady
postępowania w zakresie pierwszej pomocy.

17.   Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

     Metody realizacji szkolenia:

Szkolenie prowadzą instruktorzy w dziedzinie ratownictwa medycznego. Wiedza zdobyta przez
nich na uczelniach medycznych, kursach specjalistycznych
, jest poparta codziennym doświadczeniem, praktyką w zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz jednostkach ratownictwa specjalistycznego.  Szkolenie prowadzimy z wykorzystaniem fantomów osoby dorosłej, dziecka, niemowlaka oraz urządzenia AED (defibrylator) ponadto praktycznie demonstrujemy zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia (pozycje osób w stanach zagrożenia, odgrywamy scenki z życia wzięte itp.).